1. Các danh hiệu thi đua: a. Tập thể: - Trường đạt danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”. - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh - Công đoàn xuất sắc - Chi đoàn thanh niên xuất sắc b. Cá nhân: - Lao động tiên tiến cấp trường: 60 người - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở : 9 người - Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp huyện: 3 giáo viên 2. Những chỉ tiêu chính - 100% các CB,GV,NVchấp hành tốt chủ trương, đường lối,...