1. Danh sách cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường 2. Tổng hợp + Tổng số cán bộ, giáo viên, NV trong nhà trường: 77 người + Tổng số giáo viên trong nhà trường: 57 giáo viên Trong đó: Tốt nghiệp Đại học: 34 giáo viên. Chiếm 59,6% Tốt nghiệp Cao Đẳng: 07 giáo viên. Chiếm 12,3% Tốt nghiệp TCCN: 16 giáo viên. Chiếm 28,1%...